Obsah

Úvod 1
Dlažba 1
Radnice a schody 2
Vegetace 3
Parkování 4
Osvětlení 4

Úvod

Revize studie pracuje s původním konceptem a pouze ho adaptuje na požadované změny a úpravy. Konceptem je stále odkaz na ojedinělou strukturu města. Ta se projevuje především mřížkou v úrovni dlažby, která zároveň pracuje i s navrhovanou zelení a dalšími prvky mobiliáře a objektů jak jsou navrženy v původní studii. Dřevěné podium a stupně jsou nahrazeny kamenným povrchem. Mřížka zůstává v rozměrech 3,75 x 3,75 a její rozměry vychází nejen z měřítka městské mřížky, ale také z lidského měřítka tak, aby jednotlivé čtverce dobře působily z pohledu chodce. Oproti studii, kde je mřížka pouze ve středovém čtverci 60 x 60 m je tentokrát použita v celém středovém prostoru náměstí, což ho lépe sjednotí a také propojí s kraji náměstí.

Zároveň je stále pracováno s mobiliářem vymyšleným do původní studie a dalšími prvky, které nebyly v rámci revize řešeny. Největšími změnami jsou široké stupně pod stromy na východní straně náměstí, zapracování zeleně, plocha v půdoryse bývalé radnice a osvětlení. Tyto body jsou řešeny v následujících textech a na obrazových přílohách.

Situace náměstí s původními hranami a vegetací

Hladké pruhy dlažby

Dlažba

Řešení dlažby je stejné jako ve studii i co se týká hladkých pruhů oddělujících čtverce, ty jsou tentokrát široké 25 cm, což lépe funguje vzhledem k parkovacím stáním. Mřížka z hladkého kamene může být nahrazena kontrastní barvou štípané dlažby dle konkrétního řešení odvodnění a detailů, které se musí řešit v dalších fázích.

žulová dlažba

alternativní povrch u kašny a sochy

možné odvodnění

hladké pruhy

pruhy ve vějířové dlažbě

pobytové schody

Radnice a pobytové schody

Plocha, kde stála stará radnice je zpracována z hladké velkoformátové dlažby světlého odstínu, která je zarovnána s úrovní náměstí a může sloužit například jako pomyslné pódium pro kulturní akce, ale také může být využita jako ozvláštnění prostoru náměstí. Navrhujeme využít stožáry vycházející ze studie a přesunut je na delší stranu radnice. Zde budou jednak umístěny reflektory divadelního typu nasvětlující jednotlivá důležitá místa na náměstí jako kašna nebo socha a zároveň odtud může být osvětlená plocha radnice světelnou expozicí nebo případně přímo projekcí. Lze zde také využít perspektivního zkreslení při pohledu z pobytových schodů jak můžeme například vidět na reklamách za brankou fotbalového stadionu.

Pobytové schody jsou oproti studii široké přes 3 moduly a jsou do nich integrovány stromy a vegetace pod nimi. Materiál je změněn ze dřeva na kámen. Zároveň sem lze také umisťovat místa k sezení. Plocha schodů bude dlážděná jako zbytek náměstí. Zároveň je jasně vymezen prostor pěší zóny s předzahrádkami, který bude sloužit pouze pro zásobování v daných časech a jinak pouze pro pěší a cyklisty. Mezi stromy v řadě do plochy náměstí může být umístěna nová socha spojená s historií města, která může být pojata moderně, například pouze jako profil osobnosti. Jednalo by se o příjemnou připomínku historie a oživení náměstí. Socha by nebyla v průhledu alejí na sochu sv. Jana Nepomuckého vidět, ale z plochy náměstí nebo jiných směrů ano. Zároveň doplní trojúhelník zajímavých míst – kašnu a dvě sochy. Na plochu mohou být umístěny i další takovéto plechové prvky připomínající hornictví nebo textilnictví – sochy – loutky, které budou zajímavé i pro děti.

Socha

Dominantní socha sv. Jana Nepomuckého, kterou bylo navrženo přesunout na náměstí již ve studii je pro místo ideálním prvkem. Důvodem je jednak ideální velikost a historická hodnota, ale také fakt, že se na náměstí již nacházela před tím, než byla přesunuta a na náměstí umístěna socha Josefa II. Umístění sochy také spojuje náměstí s kostelem. Proto doporučujeme sem tuto sochu umístit, nicméně je jistě možné nahradit jí i moderní alternativou související s historií města. Nabízí se téma hornictví nebo textilnictví.

Inspirace k soše

vegetace na schodech

socha sv. Jana Nepomuckého

inspirace profilu z plechu

Profil - loutka

Vegetace

Vegetace je také členěna rastrem čtverců. Plochy určené pro stromy nebo jinou zeleň jsou jednak mřížkou vymezeny, ale také děleny. Toto dělení může být zpracováno pomocí nášlapných ploch v trávě tak, aby byla mřížka stále jasně patrná, ale včleněná do zeleně. Zároveň to dovolí lépe tyto plochy využívat nejen dětmi, ale také dospělými, kteří budou chtít posedět u stromu a podobně. Vegetační plochy by měly být primárně osázeny rostlinami, které nevyžadují náročnou údržbu, například sečení 2-3x do roka. Na severní straně náměstí, je umístěna kašna, tentokrát stíněná stromy okolo v klasičtějším rozestavení, které zároveň nebrání průhledu náměstím na kostel a sochu sv. Jana Nepomuckého. Zároveň je zde pracováno s dalšími plochami vegetace, které zde jakoby prorůstají ze zelených okrajů a vytváří spíše klidnější místa na náměstí. Zbytek náměstí je volný a dostatečně velký ke konání kulturních nebo jiných akcí. 

Druhové složení stromů a vegetace bude doplněno v další fázi revize, nyní jde spíše o základní prostorové členění.

detail rozhraní

travnaté čtverce

rozhraní v rámci vegetace

možnost zasakování vody

ideová inspirace průchodu mřížky vegetací

luční květy s minimem údržby (Rožnov)

Stromy a druhové složení ploch

Hlavní druh bude dospecifikován po důkladné analýze a diskuzi jak s odborníkem tak investorem.  Okolo kašny navrhujeme lípy, které jsou klasičtější volbou a budou zde mít také více místa na svůj růst.

Druhové složení vegetačních ploch by mělo reflektovat místní druhy typické pro tuto oblast v podhůří Jizerských hor. Bude se jednat o soubor travin a vřesů, které mohou být postupem času i doplněny dalšími náletovými druhy. Konkrétně jde o druhy: Metlička křivolaká, Metlice trsnatá, Smilka tuhá, Kostřava červená, Vřes obecný, Jestřábník zední, Svízel hercynský, Psineček obecný, Rozrazil lékařský, Trojzubec poléhavý, Jestřábník chlupáček.

Metlice trsnatá

Smilka tuhá

Svízel hercynský

Vřes obecný

Psineček obecný

Parkování

Parkování je řešeno především na severní a jižní straně náměstí kolmými stáními. Na jižní straně, kde je pouze jednostopá alej je možné umístit míst více včetně bezbariérových. Je zde také zachován důležitý průchod ve středu náměstí, díky kterému není celá fronta domů oddělena. Tento prvek je zopakován také na druhé straně náměstí, kde je jedna řada stromů umístěna mezi kolmými parkovacími stáními. Tato část je nejbohatší vegetačně a je velice důležité zde dvouřadou alej zachovat. Na západní straně podélně s komunikací jsou další čtyři stání. Vždy jsou zachovány průchody jednak v rozích náměstí pro logický diagonální pohyb, ale také průchody od fasád náměstí do jeho středu uprostřed jednotlivých stran.

možnost zatravnění stání

možnost zatravnění stání

možnost zatravnění stání

Osvětlení

Osvětlení přesouváme na druhou stranu komunikací, kde je více potřeba. Tento stav je také zachováním stávajícího systému. Lampy jsou umístěny na objektech a nesmí svítit do oken domů, kde jsou kotveny. Toto umístění je vhodné především z důvodu relativně úzkých chodníků, které vychází z cestní sítě navazujících ulic a proto s je nelze rozšiřovat. Za parkovacími stáními už by osvětlení bylo relativně daleko od komunikace. Výjimkou je pěší zóna, kde jsou lampy umístěny v prostoru a podtrhují tak jeho rozdílný režim. Zde by se mělo jednat o nižší lampy vytvářející spíše útulnější prostor mezi fasádami a stromy. Střed náměstí je nasvětlen bodově – divadelně. Je toho dosaženo přímo mířenými reflektory umístěnými na stožárech u půdorysu radnice. To by mělo vytvořit jednak dostatečné osvětlení prostoru, ale zároveň zajímavou prezentaci náměstí za tmy. Pro představu navrhujeme svítidla iGuzzini Guid na objekty a stožárová Multiwoody. Tento výběr je orientační a bude třeba ho v dalších fázích řešit se specialistou.

nasvětlení ze stožáru

bodové nasvětlení

světelné umění na hladké ploše

nasvětlení ze stožáru

klasické nasvětlení

světelné umění na hladké ploše

iGuzzini Quid

varianta světla Bega

iGuzzini Multiwoody

Navrhovaná situace náměstí

Revize studie náměstí

50°55′30″ S. Š., 15°13′46″ V. D.

On-line verze:

https://nmps.cityupgrade.cz

Vypracovali

Ing. arch. Ivo Pavlík
Ing. arch. Jiří Rákosník

City Upgrade